Subvencije (Nepovratne finančne spodbude)

Eko SkladTrenutno žal ni razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (subvencije) na gradnjo stanovanjskega objekta iz naravnih materialov (lesa). Toda iz določb javnega razpisa objavljenega na spletnem portalu Eko skladi (http://www.ekosklad.si/), lahko kandidirate za nepovratne finančne spodbude (subvencijo) v primeru izgradnje ali nakupa brunarice, pod pogoji objavljenimi na spletni strani (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html), v javnem razpisu (6SUB-OB11) pod točko I (gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe). Kjer se navaja, da ste upravičeni do nepovratnih finančnih spodbud samo v primeru gradnje ali nakupa objekta (brunarice), ki se bo izgradila oz. je grajena po  kriterijih za doseganje nizke in učinkovite energijske rabe. Ob tem je še posebej potrebno izpostaviti, da lahko hkrati v sklopu gradnje ali nakupa nizko energijske ali pasivne stanovanjske stavbe, še dodatno kandidirate za nepovratno finančno pomoč pri vgradnji zunanjega stavbenega pohištva iz lesa (lesenih oken, balkonskih vrat,…).

Tudi pri obnovi stanovanjske stavbe (torej ne novogradnje) obstajajo, v sklopu tega istega razpisa, finančne spodbude (subvencije), za investicije, ki povečujejo energijsko učinkovitost stanovanjske stavbe. Tako ste pri vgradnji učinkovitih energijskih izolatorjev in proizvajalcev energije, pri obnovi stanovanjske stavbe, upravičeni do kandidiranja za nepovratne finančne spodbude. Podrobnosti o upravičenosti do nepovratnih finančnih spodbud ob obnovi stanovanjskega objekta, najdete v javnem razpisu (6SUB-OB11), objavljenem  na spletnem portalu (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html), pod  točkami od A – H.

SREDIŠČNA TOČKA ČLANKA:

Zaradi velikega zanimanja po gradnji brunaric bo trenuten članek poskušal razložiti in podati  vse potrebne informacije o pridobitvi nepovratnih finančnih spodbud za novogradnjo, ki so navedeni na spletni strani (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html) pod točko I (gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe). Podrobneje Vam bomo tudi razložili delovanje Eko sklada in pogoje za kandidiranje in prejetje nepovratne finančne pomoči (subvencije).

Namen Eko sklada (Slovensko okoljski javni poziv) je nepovratna finančna spodbuda (subvencija) za uporabo/rabo obnovljivih virov energije in gradnjo energijsko učinkovitih stanovanjskih objektov. Tako lahko pod subvencioniranje gradnje energijsko učinkovitih objektov pade tudi gradnja nizko energijske ali pasivne brunarice.  Iz javnega razpisa objavljenega na spletnem portalu (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html), v javnem razpisu (6SUB-OB11) pod točko I (gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe).

V skladu z razpisom (6SUB-OB11) s spletne strani http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html so upravičenci do nepovratne finančne spodbude in kreditiranja občani in občanke, ki gradijo na področju Republike Slovenije. Novogradnja brunarice (v razpisu pod točko I – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe)  je upravičena do subvencije če ustreza pogojem gradnje nizko energijske in pasivne stanovanjske stavbe, razbranega iz javnega razpisanega na spletnem portalu Eko-skladi (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html).

VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE:

V kolikor boste kandidirali za nepovratno finančno spodbudo pod točko I gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, Vam bomo informativno predstavili višine nepovratne finančne spodbude. Pomembno je, da veste kateri ukrepi na vaši stanovanjski stavbi padejo v okvir  upravičenega kandidiranja za nepovratne finančne spodbude.

Iz razpisa (6SUB-OB11) sledi, da nepovratne finančne spodbude pokrivajo le tisti delež investicij, ki so bile uporabljene v namene dodatnega ukrepanja v doseganju nizko energijske porabe, npr. za izvedbo energijsko učinkovitejšega toplotnega ovoja stavbe, vgradnjo generatorja toplote,… (v nadaljevanju tega članka Vam bomo podrobneje razložili in predstavili le-te omenjene ukrepe).
V tem okviru se višina nepovratne finančne spodbude  določa glede na dva kriterija in sicer glede na izolacijski material v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevane površine znotraj izolacijskega ovoja( za največ 200m2 za enodružinske hiše in 150m2 za stanovanjske enote v dvodružinskih hišah, dvojčkih ali vrstnih hišah). Z ozirom na podane podatke lahko preračunate, kako pridobiti najvišjo možno nepovratno finančno pomoč s pomočjo spodnje tabele.

Možna višina nepovratne finančne je odvisna od kombinacije razredov energijske učinkovitosti in uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v toplotnem stavbnem ovoju:

Znesek Subvencije

Višina subvencije glede na energetsko učinkovitost

Pri tem predstavljajo skupine :

 • I. skupina: vgrajenih najmanj 75 % toplotno izolacijskih materialov naravnega izvora (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž, ipd.),
 •  II. skupina: vgrajenih skupaj najmanj 75 % toplotno izolacijskih materialov mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo, ipd.) in naravnega izvora,
 • III. skupina: vgrajenih več kot 25 % toplotno izolacijskih materialov sintetičnega in ostalega izvora (npr. penjeni in ekstrudirani polistiren)

POGOJI ZA DODELITEV:

Pogoji za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev ( subvencije) pod točko I- gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe( brunarice):

 • Upravičenci do nepovratnih finančnih spodbud so v okviru gradnje eno ali dvostanovanjske hiše, dvojčka ali vrstne hiše za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (glej: pridobitev gradbenega dovoljenja)
 • Doseganje ustreznega razreda energijske učinkovitosti, manj ali enaka 25 kWh/m2 izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP’07«( vrednost Qh se izračuna na podlagi klimatskih razmer mesta Ljubljana)
 • Minimalno 25 % pokrivanje toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije

Za doseganje največje energijske učinkovitosti in dodelitev subvencije se morajo upoštevati naslednje smernice gradnje:

 • centralno prezračevalni sistem z vračanjem toplote odpadnega zraka najmanj 80%
 • priporočljiva je vgradnja sodobnih generatorjev toplote -naprave z visoko učinkovitostjo za proizvodnjo električne energije in sicer največ 0,45 Wh/m3 (direktno ogrevanje z električno energijo v obsegu več kot 10% letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ni dopustno!)
 • V kolikor je za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode predvidena uporaba fosilnih goriv, je dovoljena le vgradnja plinskih kondenzacijskih naprav.
 • Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s smernico RAL montaže, povprečna toplotna prehodnost celotnega toplotnega ovoja stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi, mora biti U ≤ 0,30 W/m2.
 • Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata  je dovoljena najmanj trojna zasteklitev
 • Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer je dovoljena izmenjava zraka pri tlačnem preizkusu po standardu EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1za Qh ≤ 15 kWh/m2a oziroma n50 ≤ 1,0 h-1za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a.

Tudi na gradnjo stanovanjske stavbe, katere energijski razred je Qh≤35kWh/m2a lahko kandidirate za nepovratne finančne spodbude. V takšnem primeru mora zunanji toplotni ovoj stavbe izkazovati bistveno višje zahteve glede toplotne zaščite: za neprozorne komponente toplotnega ovoja so lahko uporabljene komponente s povprečno toplotno prehodnostjo U ≤ 0,15 W/m2K, skupna povprečna toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva mora biti U ≤ 0,85 W/m2K. Za takšne primere stavb bo lahko dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, ki je določena za stanovanjske stavbe energijskega razreda Qh ≤ 25 kWh/m2a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

K vlogi za odobritev nepovratnih finančnih sredstev iz javnega razpisa je potrebno med drugim predložiti:

 • gradbeno dovoljenje
 • načrte za izvedbo novogradnje (PZI), torej načrt arhitekture v merilu 1:50
 • načrt strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje
 • dokumentacije kjer je razvidna toplotna prevodnost zunanjega stavbenega pohištva in toplotna prevodnost izolacijskih materialov
 • razvidnost o porabi električne energije ( iz tehničnega dokazila proizvajalca naprave) , ne več kot 0,45 Wh/m3!
 • Za dodatne informacije, prosimo preberite v javnem razpisu (6SUB-OB11) pod  točko 9 (Izplačilo nepovratne finančne spodbude) na spletni strani http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html.

DODATNE SUBVENCIJE K TOČKI I (gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe)

Po javnem razpisu so upravičenci do nepovratnih finančnih spodbud pod točko I gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe hkrati lahko upravičenci do finančnih spodbud iz ukrepov:

 • točke A vgradnja solarnega ogrevalnega sistema. Subvencija se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis del in opreme ter vrsto in absorbcijsko površino sprejemnikov sončne energije (SSE).
 • dodatnih spodbud za stavbe, v katere bo vgrajeno zunanje stavbno pohištvo iz lesa( lesena okna, lesena balkonska vrata,…). Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli s ciljem pokrivanja dela višjih investicijskih stroškov v višini50€ na m2 vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva iz lesa, vendar za največ 30 m2 na stanovanjsko stavbo.

V PRIMERU KANDIDIRANJA ZA SUBVENCIJO, KI NE PADE POD TOČKO I, STE UPRAVIČENI DO:

V okviru novogradnje lahko kandidirate za finančne spodbude pri nekaterih posameznih izvedbah oz. investicijskih ukrepih na stanovanjskih objektiv, če niste kandidirali že za nepovratne finančne spodbude pod točko I (gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe) in sicer za ukrepe pod točkami:

 • B vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
 • C vgradnja toplotne črpalke za pripravo tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • H vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka

NISTE UPRAVIČENI DO NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD POD TOČKAMI:

V primeru kandidiranja za nepovratne finančne spodbude pod točko I (gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe) se predmeti poziva za primere E( vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavb), F (toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe), G (toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe) ne morejo uveljavljati v okviru novogradnje, ker gre za zamenjavo stavbnega pohištva in vgradnjo toplotne zaščite samo za obnovo in ne novogradnjo.

POMEMBNO!

Vlogo za dodelitev nepovratne finančne spodbude mora bit oddana pred izvedbo ukrepov, ki so predmet subvencije. Če je naložba že izvedena, vlagatelj ni upravičen do dodelitve nepovratnih sredstev po tem javnem pozivu.

Obdelava posameznih vlog se obdeluje po vrstnem redu, ko se oddajo popolne vloge in čas obdelave posamezne vloge je več kot 4 mesece od njenega prejema. Stanovanjsko stavbo je v skladu s pogoji razpisa potrebno dokončati v 18 –ih mesecih od podpisa pogodbe z Eko skladi.

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2011 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2011.